Lod [traditionally Lydda, Palestine] - Biography

Lod [traditionally Lydda, Palestine]