Kristiania (now Oslo) - Biography

Kristiania (now Oslo)